"Атоменергостройпрогрес" ЕАД


"Атоменергостройпрогрес" ЕАД (“АЕСП” ЕАД) е разположена на площатката на атомната електроцентрала. Фирмата е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на Управление в

съответствие с търговския закон, със сто процентово частно участие и с предмет на дейност: проектиране, изграждане и ремонт на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, производство на бетон и строителни разтвори, услуги със строителна механизация, автотранспорт и  всяка друга не забранена от закона дейност. Посоченият предмет на дейност е включен изцяло в обхвата на
ИСУ.

”АЕСП” ЕАД, гр.Козлодуй е член на Българска строителна камара. Дружеството е регистрирано във Врачанския Окръжен съд по фирмено дело Nо420 по описа за 2001 г. и е със седалище и адрес на управление в гр.Козлодуй, община Козлодуй, Врачанска област.

         Производството на специални и обикновени бетонови смеси, както и на варови и циментови разтвори в Дружеството се осъществява в собствен бетонов център. Този бетонов център е изграден при строителството на V-ти и VІ-ти енергийни блокове на “АЕЦ Козлодуй” за производство на тежък бетон, като същият е реконструиран и е с повишен производствен капацитет от 35 - 70 м3/ден, в зависимост от вида на произвеждания бетон или строителен разтвор – Сертификат за съответствие № 02 - НСИСОССП - № 0014. Сертифицирана е и система за производство на продукти за армиране - Сертификат за съответствие № 02 - НСИСОССП - № 044. Сертифицираната Система за производствен контрол е част от ИСУ.

В Интегрираната система за управление /ИСУ/ на “Атоменергостройпрогрес” ЕАД са приложени всички изисквания на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. За да може една ИСУ да функционира ефективно, тя трябва да осъществява, ръководи и управлява многобройни взаимодействащи си процеси. На фиг.1 е представен графичен модел на взаимодействие на основните процеси в дружеството. Основните процеси, които определят функционирането на ИСУ в дружеството са :

Процес 1.  - Управление на документите и записите от ИСУ;

Процес 2.  - Отговорност на ръководството за качеството, околната среда и ЗБР;

Процес 3.  - Управление на ресурсите;

Процес 4.  - Създаване на продукта в условия на опазване на ОС и ЗБР;

Процес 5.  - Измерване, анализ и подобряване на продуктите/услугите, ОС и ЗБР

В Дружеството е приет принципа, че всеки ръководител трябва да извършва мониторинг и управлява възложения му процес ефективно и ефикасно, както от гледна точка на качеството, така и екологично (от гледна точка на опазване на ОС), така и безопасно и здравословно (от гледна точка на ЗБР за персонала). Поради тази причина при идентификацията на процесите и определяне на документите, които ще ги описват, е възприето всеки документиран процес да се изпълнява с поглед към посочените 3 основни аспекта на управлението:

- качество – да удовлетвори изискванията на конкретния клиент;

- безопасност – в изпълнение на изискванията на здраве и безопасност при работа;

- екологичност – в изпълнение на изискванията на заинтересованите страни (обществото, акционери, клиенти, служители)

Определяне и възлагане на процесите, както и собствениците им, чрез които ще се изпълнят определените цели, са разписани подробно в настоящия наръчник.

С документирането и внедряването на ИСУ, Дружеството доказва способността си постоянно да произвежда и доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или друг овластен орган, както и стремежа си да увеличи удовлетвореността им чрез ефикасно прилагане на системата.