Черно море


Черно море има важно стратегическо значение. То е разположено на кръстопът между Европа и Азия и е вътрешноконтинентално море. На север достига до Руската низина, а на юг до Понтийските планини. На задап достига до територията на България и Румъния, а на изток до Голям Казвказ. Чрез Керченския проток на север се свързва с Азовско море, а чрез Босфора и Дарданелите - с Мраморно и Егейско море. Черно море има площ 413 000 квадратни километра.
Средната му дълбочина е 1125м, а най-дълбокото място е 2245м. На запад се вдава във Варненския и Бургаския залин, а на юг достига да Синопския и Самсунския залив. Най-големият полуостров е Кримският на север. Бреговете му са слабо разчленени. 
Релефът на Черно море се поделя на три части: шелф, континентален склон и котловинно дъно. Шелфът е разположен
до 200м дълбочина и заема 26 % от площта на морето. Богат е на нефт и природен газ. Континенталният склон заема от 200 до 2000м дълбочина, като заема 40%
от площта. Релефът му е хълмист. Континенталното дъно заема над 2000м дълбочина и заема 34% от площта му. То е с равнинен характер на релефа. В Черно море се вливат реките Дунав, Днепър и Днестър. Солеността на Черно море е 18 промила, което го прави два пъти по малко от Световния океян, на който е 36. Средната температура е 13 градуса. Най-високата измерена температура е 24 градуса, а най-ниската 3. Вълните на Черно море имат важно значение за образуване на крайбрежието. Приливите са малки- до 10см. От теченията са се образували два кръга – обратно по часовниковата стрелка. Под 200м дълбочина не се среща живот, понеже се намира отровния газ сероводород. От растителността преобладават водораслите. Черно море има над 150 реликтни видове. .  Те са представени от водорасли - кафяви, червени. От животинските видове се срещат над 3000 различни вида. Преобладават Черноморската акула,  попче,  делфини,  скумрия,  риба дракон,  калкан  и много други различни видове. В Черно море живее и тюленът монарх.

Черно море и силно застрашено от замърсяването на водосборния басейн, поради човешката дейност.