насоки за подобряване на фирма


Бизнес стратегия на фирма:

1,Разумно управление на финансовите средства- какъв проент  дасе инвестират в ДМА и какъв процент да се запази за покриване на текущите ликвидни нужди.

2.Гъвкава политика при покупко-продажба на товари -

бърза ориентация на паза с цел задоволяване нуждите на клиентите

3.Да се обърне внимание на дългосрочните курсове за транспотиране на товари да се стреми  към по голяма сигурност и планирането и прогнозирането на паричния поток.

4. Стремеж към запазване на старите пазари и търсене на нови.

style="text-align:justify;text-indent:35.4pt;line-height:150%">Основната цел на фирмата е да постигне устойчив и дългосрочен икономически разстеж ,който да носи висока доходност на компанията.

Мерките за подобряване са следните:

- По отношение на активите на фирмата

Депозиране в банка на свободни парични средства с цел  получване на доходност

Инвестиране на свободни парични средства

- По отношение на пасива на фирмата :

Да се прогнозират приходите и разходите за дългосрочен план

Да се реализират по големи приходи

Да се увеличи ефективността на разходите

Много важно значение има поддържането на високо ниво на свободни парични средства, а същевременно закупуването на ДМА се финансира чрез привлечени средства, които допълнително утежняват разходите на предприятието за което говорим. Става дума за дадена фирма която трябваше да и направя анализ на финансовото състояние оабче фирмата е доста закостеняла спрямо плащане на сметки на заплати на дългове към сътрудници, че чак самият собственик му идва да се откаже. С труд и пот на челото ще се справим с неговия проблем но за вбъдеще ще трябва да внимава защото за да имаш Приходи трябва да имаш по големи разходи иначе няма да се получи успешен бизнес проект.