Земна стереофотограметрия


Земната фотограметрия е основен дял от фотограметрията. Тя намира широко приложение при решаването на редица производствени и научно-изследователски задачи, като:

• архитектурни

заснемания – документация, реставрация, архитектурни проектирвания;

• инженерни проучвания и изследвания – деформации, свлачища;

• пътнотранспортни произшествия;

изчисляване на обеми на подземни и надземни пространства – метро, каверни, лавини, пещери, пясъци и др.

• определяне скоростта на водни течения на реки, канали; следене на морски течения;

• инженерни проектирания, лабораторни изследвания и много други.

 

Тези приложения се дължат и на предимствата на земната фотограметрия:

– мястото на заснемане, т.е. центъра на фотографиране S е точно определен и лесно могат да бъдат определени елементите на вътрешното и външното ориентиране, като координати на снимачните станции, базисни компоненти, с което се облекчава обработката на земните снимки;

– обикновенно заснемането в миналото се е извършвало върху плаки, с което деформацията на фотоматериала е била доведена до минимум, както и в съвремието при използване на цифровите апарати;

– малкият относителен отвор на обектива на фотограметричната камера спомага за остраняването на грешката от дисторзията и на други грешки на обектива още в лабораторни условия;

– заснимането се извършва от близко разстояние, при което влиянието на грешките от рефракция и кривина на Земята е минимално;

ниската цена на оборудването (съвремени цифров фотоапарат и цифрова система за обработка на данните от заснемането).