Позитивно здраве


 

ПЗ като концепция и стратегия се основава върху дефиницията на СЗО за здравето. За това всички дейности за промоция на здравето имат като свой генерален ориентир укрепването и повишаването на позитивното здраве. Фокусът към позитивното здраве е основното

различие на промоцията на здраве от традиционната профилактика на болестите. Докато традиционната профилактика цели премахването на дадени вредни, негативни фактори, то промоцията на здравето търси да открие и използва укрепващите здравето (съногенни) фактори. Третата разлика се състои в това, че традиционната профилактика на болестите има за главен обект на въздействие факторите на средата (биологични, физични, химични).
Докато промоцията на здраве насочва вниманието си преди всичко върху поведението и мотивацията с цел формиране на здравословен стил на живот. Независимо от различията си, традиционната профилактика и ПЗ не трябва да се противопоставят. Те са тясно свързани, промоцията на здраве е по-широка стратегия за дейност, която не отрича, а включва в себе си възможностите на традиционната профилактика. Позитивното здраве на човека е такова състояние, при което не се наблюдават никакви болестни симптоми и е налице биопсихосоциален оптимум. Позитивното здраве е свързано с представата за качеството на живота и потенциалните възможности на човека са удовлетворяване на неговите жизнени и творчески потребности. Позитивното и негативното здраве са динамични величини, взаимно свързани и взаимно преминаващи една в друга. Индикаторите на позитивното здраве се отнасят не само до биологичните, но и до психичните и социалните аспекти на здравето. За характеризиране на позитивното здраве на населението могат да се използват следните индикатори:

1. Относителен дял на лицата без болестни симптоми през дадена година (индекс на здравето);

2. Данни за физическото развитие - антропологични показатели (ръст, тегло, гръдна обиколка), показатели за физическа дееспособност, напр. (мускулна сила, витален капацитет, редица функционални показатели и др.);

3. Показатели за здравна информираност - напр. процент на хората с основни познания за водещите рискови фактори, процент на учениците, посещаващи курс за сексуално възпитание;

4. Показатели за здравно поведение - процент на лицата с рационално хранене, напр. лица, консумиращи ежедневно свежа храна, с регулярна физическа активност;

Използването на индикаторите на позитивното здраве преследва следните цели:

1. за обосновка на съставянето на конкретни програми за ПЗ;

2. за следваща оценка на ефективността на тези програми чрез промените в дадени индикатори. Като илюстрация на изложения проблем могат да се представят петте основни задачи на програма за позитивното здраве, осъществявана в Уелс Великобритания:

1. да се намали с една четвърт честотата и влиянието на стреса и тревожността;

2. да се подобри емоционалното здраве и да се редуцират тежките стресове;

3. да се развият хигиенни и комуникационни умения, подобряващи здравето;

4. да се развият родителски умения;

5. да се стабилизират и стимулират семейни отношения, укрепващи здравето.

    Програмите за позитивно здраве предвиждат централна роля на семейството и на малките общности като ресурс за ефективна ПЗ. Отделя се внимание на обучението в умения за решаване на проблеми и конфликти и за увеличаване капацитета за подкрепа и грижи в условията на семейната среда.