ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ "ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ"

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”

class="MsoNoSpacing" align="center" style="text-align:center">ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО  ”ЗВУКОВА КУЛТУРА”

Нагледният характер на мисленето в предучилищна възраст е достатъчно основание да провокира у

мен  търсене на адекватни решения и резултат, материализиран с опора, чрез непреднамерено учене.

      

 СЪДЪРЖАНИЕ

     Графическите дидактични игри, които предлагам,  са съобразени с Държавни образователни стандарти, възрастта, игровите умения и знания на децата. Реализираните задачи  успешно кореспондират с изискванията,  заложени в нормативните  документи на МОН. Звуково-буквеният характер на българската писменост предоставя възможност  по емоционален и непринуден начин децата  разбират, че при нарушен позиционен принцип се губи смисълът на изказването и се получава смехотворна безсмислица. Поставени в стимулираща, разнообразна среда, играейки и упражнявайки се, те осмислят що е звук, буква, дума , умение да артикулираш правилно звуковете и да четеш.

  

 НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

   Предложените  игри за  визуализация  на езиково обучение в детската градина, подпомагат децата при овладяване на достъпни знания за елементи на родния език и писмеността. Удачен  инструментариум , използван  в основните и допълнителни  форми   на педагогическо взаимодействие и  във времето за свободни занимания  по  избор, за  начално ограмотяване  в аспект изграждане декодиращи умения за трансформиране на звуковата в буквена  форма,  правилно артикулиране на звуковете и разбиране смисъла на прочетеното . Играта може да се използва и за индивидуално, и за групово участие.

           

РЕАЛИЗИРАНИ ЗАДАЧИ

- Определяне брой и място на всеки звук в  дума;

- Ориентиране в  звуково-буквените отношения;

-Правилно артикулиране на звуковете;

- Цветно моделиране на гласни и съгласни звукове;

- Осмисляне словообразуващата функция на звуковете.

        

 ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ

-На децата се предоставят  части от разрязани изображения. Под всяка  е изписана буква, предоставяща възможност за прочитане наименованието на изобразеното, след правилно подреждане. Една от частите е дублирана с погрешно изписана буква;

-Без  допълнителни указания, сами търсейки решение, те трябва да подредят отрязъците така, че думите да са “изписани“ правилно;

- На база провокиращ въпрос, децата дават обяснение защо точно така са подредили отрязъците, а не по друг начин;

-Правилно  произнасят наименованията на получените изображения;

-Моделират с червени и сини жетони звуковия с състав на думите;

-Върху "изписания" текст се поставя схема, на която с точка е отбелязано мястото на търсен звук;

-С предоставени пластмасови букви децата "изписват" нова дума според изискванията на схемата и я прочитат.