18.8 C
София
вторник, май 28, 2024

Европапрламентът прие новия Пакт за мигрантите

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Европейският парламент прие 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграцията и убежището, както беше договорено с държавите членки през декември.
Солидарност и отговорност

За да се подпомогнат държавите от ЕС, подложени на миграционен натиск, другите държави членки ще трябва да дадат своя принос, като преместят кандидатите за убежище или лицата, ползващи се с международна закрила, на своя територия, като участват финансово или като предоставят оперативна и техническа подкрепа. Критериите, съгласно които дадена държава членка е компетентна за разглеждането на молби за международна закрила (т.нар. Дъблински правила), също ще бъдат актуализирани.

Справяне със ситуации на криза

С Регламента за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства се създава механизъм за реагиране при внезапно увеличаване на броя пристигащи, като се гарантира солидарност и подкрепа за държавите членки, изправени пред изключителен приток на граждани на трети държави. Новите правила ще обхващат и инструментализирането на мигрантите, т.е. когато те се използват от трети държави или враждебни недържавни участници за опити на дестабилизиране на ЕС.

Скрининг на граждани на трети държави по границите на ЕС

Лицата, които не отговарят на условията за влизане в ЕС, ще бъдат подложени на процедура за предварителен скрининг, включително установяване на самоличността, събиране на биометрични данни и проверки на здравето и сигурността, в рамките на период до седем дни. Държавите членки ще трябва да създадат независими механизми за наблюдение, за да гарантират зачитането на основните права.

По-бързи процедури за предоставяне на убежище

В целия ЕС ще бъде установена нова обща процедура за предоставяне и отнемане на международна закрила. В бъдеще обработването на молбите за убежище на границите на ЕС ще трябва да протича по-бързо, с по-кратки срокове за неоснователни или недопустими молби.

Регламент за Евродак

Данните на лицата, пристигащи незаконно в ЕС, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки на навършилите шест години, ще бъдат съхранявани в реформираната база данни „Евродак“. Органите ще могат да регистрират и дали някое лице може да представлява заплаха за сигурността, дали е проявявало агресия или е носело оръжие.

Квалификационни стандарти за признаването на статут

Парламентът също така подкрепи нови единни стандарти за всички държави членки за признаването на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, както и по отношение на правата, предоставени на лицата, които отговарят на условията за закрила. Държавите членки следва да оценяват положението в страната на произход въз основа на информация от Агенцията на ЕС в областта на убежището, а статутът на бежанец ще бъде преразглеждан редовно. Кандидатите за закрила ще трябва да останат на територията на държавата членка, която отговаря за тяхната молба или в която е предоставена закрилата.

Приемане на кандидати за убежище

Държавите членки ще трябва да гарантират равностойни стандарти за приемане на търсещите убежище лица, например по отношение на жилищното настаняване, училищното образование и здравеопазването. Регистрираните кандидати за убежище ще могат да започнат работа най-късно до шест месеца след подаване на молбата. Условията на задържане и ограничаването на свободата на движение ще бъдат регулирани, за да възпира движението на кандидатите из ЕС.

Безопасен и законен път към Европа

Съгласно нова рамка за презаселване и хуманитарно приемане държавите членки ще предложат да приемат на доброволна основа признати от ВКБООН бежанци от трети държави, които ще пътуват до територията на ЕС по законен, организиран и безопасен начин.
Конференция за бъдещето на Европа.

С приемането на този пакет, Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да се засили ролята на ЕС в борбата с всички форми на незаконна миграция и да се укрепи защитата на външните граници на Европейския съюз, като същевременно се зачитат правата на човека, да се прилагат еднакво във всички държави членки общи правила за първото приемане на мигранти, да се засили ролята на ЕС и да се реформира европейската система за предоставяне на убежище въз основа на принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, както е изразено в предложения 42, параграф 2, 43, параграфи 1 и 2, 44, параграфи 1, 2, 3 и 4 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа

- Advertisement -spot_imgspot_img
Последни новини
- Advertisement -spot_img
Свързани статии
- Advertisement -spot_img